مقالات

ثبت و آگهي انحلال

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Aug 31, 2015
 
يکي از نکته های ضروری انحلال شرکت ،اطلاع رساني به عموم مردم می باشد .بدليل اين که تصفيه شرکت و جمع کردن حيات و تجارت شرکت حقوق افراد زيادي را تحت تاثير قرار می دهد .
ثبت و آگهي انحلال
يکي از نکته های ضروری انحلال شرکت ،اطلاع رساني به عموم مردم می باشد .بدليل اين که تصفيه شرکت و جمع کردن حيات و تجارت شرکت حقوق افراد زيادي را تحت تاثير قرار می دهد .
در ماده 209 لايحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اين ضرورت بيان شده است :
تصميم درباره ی انحلال و اسامی مدير يا مديران تصفيه و مشخصات آنها باید تنها در مدت پنج روز از طرف مديران تصفيه (ضمن انجام رعايت ماده 207 ) به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد. و پس از ثبت برای آگاهی عموم مردم در روزنامه رسمی و روزنامه های کثير الانتشاری که اطلاعيه و آگهي های مربوط به شرکت در آن چاپ مي شود آگهی شود.
قانون ذکر شده در قاعده فوق در( ماده 210) با ضمانت اجرای بي اعتبار تصميم به انحلال شرکت مورد حمايت گرفته است :
انحلال شرکت تا زماني که به ثبت نرسيده است و اعلام نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بي تاثير مي باشد.
آيا بي اعتباري تصميم به انحلال صرفاً مربوط به انحلال با تصميم مجمع عمومي فوق العاده مي باشد؟ و ديگر اين که آیا در مورد حکم به انحلال شرکت از سوي دادگاه نيز درست مي باشد؟
از این مطلب اين گونه دريافت مي شود که: به دو دليل ضمانت اجراي گفته شده در مورد هر انحلالي به جز ورشکستگي صدق مي کند . بدليل اينکه اولاً ،مقررات (ماده 210) نسبت به اين تصميم عمومیت دارد و ميان تصميم مجمع و يا دادگاه تفکيکي بيان نشده است . دوماً، با توجه به اين نکته که اين بی اعتباري قابل توجه اصل تصميم مجمع يا دادگاه نمي باشد و تنها فقط به آثار آن نسبت به اشخاص ثالث توجه می کند ،ديگر تفکيک ميان تصميم مجمع و راي حکم دادگاه را توجيه نمي کند .
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب