مقالات

در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Aug 27, 2015
ورشکستگی یکی از شرکا در بعضی شرایط نیز می تواند یکی از مواردی باشد که باعث انحلال شرکت های افراد می شود. طبق ماده 138 که به این شیوه از انحلال شرکت نظارت دارد ,شرایط تحقق انحلال را طبق زیر شرح می دهد:
در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138
درباره ی ورشکستگی یکی ازشرکا انحلال وقتی انجام میشود که مدیر تصفیه کتباً درخواست انحلال شرکت را کرده و از تقاضای اشاره شده شش ماه گذشته باشد و شرکت مدیر تصفیه را از درخواست انحلال منصرف نکرده باشد .
در این صورت ورشکستگی یکی از شرکا ابتدا شروعی برای انحلال شرکت به شمار می رود . در حقیقت شرط ذکر شده جنبه ی محوری دارد و شرایط دیگر مکمل و فرع بر آن می باشند. در رابطه با شرط اساسی ورشکستگی شریک ,مدیر تصفیه ی شریک و رشکستگی ,باید با درخواست کتبی مراحل تصمیم خود برای انحلال شرکت را به اطلاع اعضای شرکت برساند.
بدلیل آنکه تصمیم مدیر تصفیه تاثیر آمیز باشد, باید شش ماه از تاریخ تقاضا گذشته باشد . در اصل زمان تعیین شده قطعی می باشد و به معنی ظرف مدت زمانی مشخص یا حداکثر زمان نمی باشد.
بدین ترتیب در صورتی که شرکت و یا شرکا مدیر تصفیه ی شرکت ورشکسته را از تصمیم خود منصرف کنند, شرکت از انحلال نجات پیدا می کند . هر روشی بین مدیر تصفیه شریک ورشکسته و شرکت که قوانین راجع به ورشکستگی و حقوق بستانکاران شریک ورشکسته را مراعات کرده باشد انجام شدنی می باشد . مواردی از این روش ها شامل انجام مقررات (ماده 129) قانون تجارت و پرداخت سهم شریک ورشکسته, و یا به هر طریقی از مصالحه که از انحلال شرکت جلوگیری شود معتبر می باشد.
با این مطلب امکان انحلال شرکت در زمان فوت شریک کاملاً قابل توجیه می باشد . بدلیل این که یکی از شرکا ورشکسته باشد تحمیل کردن مسئولیت نامحدود به شخص علاوه براینکه به دلیل ناتوانی وی پرداخت دیون شرکت غیر ممکن می باشد, ظاهراً با قوانین ورشکستگی و حقوق دیگر بستانکاران نیز برخورد دارد.
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب