مقالات

ثبت موسسه غیرتجاری

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Dec 5, 2016

همان گونه از نام موسسات غیرتجاری، مشخص است، موسسات غیرتجاری می باشند.

از این مفهوم این چنین برداشت می شود که هر گونه فعالیت تجاری، 

ثبت موسسه غیرتجاری

همانند: صادرات، واردات، خرید، فروش و.. در این گونه موسسات غیرتجاری، امکان پذیر نمی باشد.

با اهمیت ترین حالات، در رابطه با موضوع فعالیت موسسات غیرتجاری، عرضه ی خدمات و همچنین مشاوره می باشد.

این موارد در موسسات غیرانتفاعی، همچون انجمن ها و.. از مزایای مالی برخوردار نمی باشد.

در موسسات انتفاعی، که اعضای آن از اشخاص حقیقی تشکیل می گردند، از ارزش مالی برخوردار می باشند.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب