مقالات

جلسات مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها

شاخه : تغییرات شرکت
تاریخ : Sep 14, 2016

تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها و موسسات غیرتجاری طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره صورت می گیرد.

 

جلسات مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها در صورتی که مجمع عمومی عادی، در چهار ماه ابتدا بعد از اتمام سال مالی تشکیل شود، عادی سالیانه نام دارد. و در صورتیکه در ماه های دیگر تشکیل گردد، عادی به طور فوق العاده نام گذاری می شود.
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب