مقالات

تعریف شرکت مختلط سهامی

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Sep 11, 2016

شرکت مختلط سهامی، به شرکتی گفته می شود که با نامی مخصوص ما بین تعدادی شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن شکل می گیرد.

 

  تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکای سهامی، به کسانی گفته می شود که سرمایه شان به شکل سهام یا قطعات سهام مساوی درآمده است و مسئولیتشان تا میزان

سرمایه‌ای می باشد که در شرکت دارا می باشند.

شریک ضامن به کسی گفته می شود که سرمایه‌ اش به شکل سهام نمی باشد و مسئولیت تمامی قروضی می باشد که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پدیدارگردد.

در صورت وجود شریک ضامن، مسئولیت آنان در قبال طلبکاران و روابطشان با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی می باشد. در اسم  شرکت باید حتماً عبارت شرکت مختلط ‌ ‌و حداقل نام یکی از شرکای ضامن ذکر گردد.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب