مقالات

اختیارات مجمع عمومی عادی

شاخه : تغییرات شرکت
تاریخ : Sep 5, 2016

تمام گزینه هایی که در حیطه ی اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست، جزء اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.

اختیارات مجمع عمومی عادی
  • تعیین اعضاء هیئت مدیره ، اصلی و علی البدل
  • تعیین بازرسین ،اصلی و علی البدل
  • تصویب بیلان مالی
  • تعیین پاداش مدیران و دیگر موارد
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب