مقالات

اعتراض کردن به ثبت علامت تجاری

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Jun 6, 2015

حق اعتراض به علامت تجاری ثبت شده از سوی ذینفع در کنوانسیون های مربوط پیش بینی شده است و قوانین داخلی کشورها نیز این اختیار را برای ذینفع در نظر گرفته اند که در صورت داشتن دلایل محکمه پسند نسبت به ابطال علایم تجاری ثبت شده اقدام کند.

اعتراض کردن به ثبت علامت تجاری

در حقوق داخلی ایران نیز بر اساس قانون ثبت علایم و اختراعات و ائین نامه مربوط این حق برای ذینفع پیش بینی شده است.

بر اساس ماده 16 قانون ثبت علایم و اختراعات، اشخاص زیر می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض  کنند:

1- کسانی که علامت را علامت تجاری خود می دانند.

2- کسانی که علامت یا علامت ها را به اندازه ای از شباهت دارد که  مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

بر اساس ماده 61 آئین نامه هر کس بخواهد ابطال  علامت تجاری را که در ایران ثبت شده تقاضا کند باید به دادگاه شهرستان تهران (دادگاه عمومی تهران) دادخواست بدهد.

 

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب