مقالات

شکایت از رد تقاضای ثبت

شاخه : ثبت برند
تاریخ : Aug 2, 2015
در صورتی که در اظهار نامه تقدیمی به اداره مالکیت صنعتی ، موارد فوق در علامتی یافت شود 
شکایت از رد تقاضای ثبت
اخطاری دایر بر رد علامت صادر و به متقاضی ثبت ابلاغ و علل رد صریحا ذکر می گردد . تقاضا کنند می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه های حقوقی تهران شکایت نماید .
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب