مقالات

اجازه استفاده از علامت ثبت شده به شخص دیگر

شاخه : ثبت برند
تاریخ : Aug 2, 2015

صاحب علامت می تواند اجازه استفاده از علامت را به شخص ثالثی اعطا نماید . این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوطه در ایران به ثبت رسیده باشد . 

اجازه استفاده از علامت ثبت شده به شخص دیگر

تذکر – در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجارتی به امضای صاحب علامت و شخص استفاده کننده رسیده باشد ثبت اجازه نامه مذکور با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا استفاده صورت خواهد گرفت .

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب