مقالات

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضوت ( حقیقی)

شاخه : کارت بازرگانی
تاریخ : Aug 2, 2015
1-تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق.
2-تکمیل دو برگ فرم مشخصات بازرگانی .
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضوت ( حقیقی)
3-اصل فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی(فرم الف)
4-تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین(فرم ج)
(دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانس و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند)
5-تکمیل فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی (فرم د)
6-دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت رسیده باشد
7-یک برگ اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها.
8-4 قطعه عکس 6*4 (جدید ،تمام رخ ، ساده )
9-اصل فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه
10-دو سری کامل فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه .(سن متقاضی حداقل 18 سال تمام)
11-فتوکپی کارت پایان خدمت یا فتوکپی معافیت از خدمت سربازی برای آقایان.
12-فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار .
(در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار،ارائه یک سری فتوکپی از کلیه صفحات سند و رویت اصل سند چنانچه سند بصورت مشاع تنظیم شده باشد علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند رضایتنامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی الزامی است
13-اصل فتوکپی فیش پرداختی بحساب جاری شماره 90113 بانک ملی شعبه ایثار در بوجه وزارت بازرگانی با ذکر نام متقاضی کارت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بحساب جاری فوق)
تذکر1:
عدم اشتغال تمام وقت در دستگاه های دولتی (قوای سه گانه)
تذکر 2:
در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجعه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و معتبر از طرف متقاضی می باشد  .
تذکر 3:
هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد .
تذکر 4:
تقاضا می شود فرمهای فوق به ترتیب شماره در یک پوشه بصورت منظم به مسئولین پذیرش ارائه گردد.
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب