مقالات

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Aug 2, 2015

الف)پس ار تکمیل دو برگ اظهار نامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجعه و سپس حسابداری اداره ثبت شرکتها با رؤیت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهار نامه اقدام می نماید.

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص
ب)چند نام (با توجه با اینکه :1-نام خارجی نباشد. 2-سابقه ثبت نداشته باشد .3-دارای معنا و مفهوم باشد .4-با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد .)انتخاب به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام نموده و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و سپس این نام باید توسط واحد تعیین نام ، ثبت دفتر شود
ج)مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد (2برگ اظهار نامه 2جلد ساسنامه ،2نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس،2نسخه صورتجلسه هیات مدیره ، گواهی بانکی دایر بر پرداخت حداقل 35%سرمایه شرکت ،فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ،مجوز در صورت نیاز)تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده ورسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.
د)در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید . نسبت به پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده میشود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.
توجه:قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس در روزنامه انتخابی مجمع عمومی موسس و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج به بانک مربوطه پرداخت گردد.
ه)پس از پراخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها مراجعه و واحد مربوطه پس از رؤیت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل اظهارنامه اقدام می نماید.
و)مدارک به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران(که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد)با قید ثبت با سند برابر است امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تاسیس تایپ شده باید به امضای رئیس اداره ثبت شرکتها برسد.
یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (اظهارنامه یک برگ، اساسنامه یک جلد، صوتجلسه مجمع عمومی موسسین یک نسخه، صوتجلسه هیات مدیره یک نسخه) ممهور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی می گردد.
متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله رابه قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره ثبت می نماید.
ز)متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک ، نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی واقع رد خیابان بهشت (خیابان جنوبی پارک شهر)جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلام ایران (پس از پرداخت حق الدرج توسط مسئول مربوطه تعیین می شود)تسلیم می نماید .
توجه:چنانچه قبل از انتشار روزنامه نیاز فوری به آگهی باشد چند نسخه فتوکپی تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.
 
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب