مشاوره آنلاینشروع با (مهمان) Nov 16 2015, 10:56
(مهمان)
Nov 16 2015, 10:56
ویژگی های شرکت تضامنی چیست؟
نقل قولنقل قول

(مهمان)
Nov 16 2015, 10:56
شرکت تضامنی، شرکتی است که بیشترین بار کیفری را دارد. به همین علت معمولاً توسط خانواده ها تشکیل می گردد. در این نوع شرکت، مسئولیت کیفری هر یک از شرکا به میزان نامحدود می باشد. و برای نامگذاری این نوع شرکت ها، از نام خانوادگی یکی از شرکا به همراه واژه «شریک یا شرکا یا برادران» استفاده می شود.
نقل قولنقل قول