مقالات و آموزش های اخذ کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی و عضویت

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی و عضویت

1-تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق.

2-تکمیل دو برگ فرم مشخصات بازرگانی .

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت(حقوقی)

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت(حقوقی)

1-تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق

2-دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد .

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضوت ( حقیقی)

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضوت ( حقیقی)

1-تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق.
2-تکمیل دو برگ فرم مشخصات بازرگانی .

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز برای صدور اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکتها

مدارک مورد نیاز برای صدور اظهار نامه ثبت نام در  دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکتها

1-سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی .
2-پلمپ دفاتر تجارتی (روزنامه و کل) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی.

ادامه مطلب

ثبت تغییرات در مندرجات کارت بازرگانی

ثبت تغییرات در مندرجات کارت بازرگانی

   پس از اخذ کارت بازرگانی در صورتی که در یکی از موارد اظهار شده تغییری صورت پذیرد آن تغییرات باید ثبت شود
 

ادامه مطلب