مقالات تغییرات شرکت

جلسات مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها

جلسات مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها

تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها و موسسات غیرتجاری طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره صورت می گیرد.

 

ادامه مطلب

اختیارات مجمع عمومی عادی

اختیارات مجمع عمومی عادی

تمام گزینه هایی که در حیطه ی اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست، جزء اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.

ادامه مطلب

تعریف افزایش سرمایه

تعریف افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص جهت سهامداران شرکت و کسانی که مایل به سرمایه گذاری در شرکت می باشند وفق مقررات مواد157الی169 و مواد 183الی188 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صورت می پذیرد.

ادامه مطلب

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام

مستندا به ماده 172 ل.ا.ق.ت و با عنایت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اگر تمام مبلغ افزایش سرمایه جهت متقاضیان و افراد غیر سهامدار شرکت در نظر گرفته شود بایستی از کلیه سهامداران شرکت در همان مجمع سلب حق تقدم گردد و 

ادامه مطلب

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

الف:پرداخت مبلغ اسمی یا مبلغ افزایش سرمایه به نقد
در این حالت ارائه گواهی بانکی با رعایت ماده 184 ل.ا.ق.ت بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها الزامی   است 

ادامه مطلب