برخی استراتژی های پیشنهادی برای اجتناب از ورود به شرایط اضطرار مالی شرکت ها

به طور کلی ،استراتژی های زیر جهت جلوگیری از ورود شرکت ها به وضعیت اضطرار مالی و کاهش ریسک کل پیشنهاد می گردد:

استراتژی های مالی

  • کاهش اهرم مالی در نتیجه کاهش نسبت بدهی /حقوق صاحبان سهام،
  • استفاده از قراردادهای آتی و پیمان های آتی و دیگر مشتقات که هم هزینه دارد و هم می تواند ریسک را به طور کامل از بین ببرد؛
  • بیمه کردن که در این حالت باید هزینه بیمه را مد نظر قرار داد.

استراتژی های واقعی

  • اجتناب از ورود به طرح هایپر ریسک ؛
  • کاهش اهرم عملیاتی و در نتیجه ،کاهش نسبت هزینه ثابت / هزینه های جاری ؛