چرخه های اقتصادی و اثر پذیری شرکت ها

چرخه اقتصادی شامل چهار وضعیت رشد، رونق، رکود و بحران اقتصادی است . رکود اقتصادی بعد از دوره رونق اقتصادی به وجود می آید . در این حالت از تولید کل و قیمت کالاها کاسته می شود و در نتیجه ، درآمد و حاشیه سود شرکت ها کاهش می یابد. کاهش نرخ بازده سرمایه گذاری برای سهامداران و مالکان شرکت رقم می زند. از سوی دیگر ، شرکت ها توان باز پرداخت بدهی های خود به اعتباردهندگان را نخواهند داشت. به طور خلاصه ، شرایط شرکتهایی که وارد مرحله رکود اقتصادی شده اند ، به شرح زیر است:

1-اثر بر روی فروش: برخی از مدیران در شرایط رکود و اضطرار مالی کیفیت محصولات خود را پایین می آورند که در نتیجه ،تعداد مشتریان کاهش پیدا می کند و این به معنای کاهش فروش و حرکت شرکت به سمت ورشکستگی است.

2-اثر بر هزینه های عملیاتی : در شرایط رکود و اضطرار مالی سطح فروش شرکت ها کاهش پیدا می کند و این به معنای کاهش فروش و حرکت شرکت به سمت ورشکستگی است.

3-اثر بر هزینه های مالی: با کاهش اعتبار شرکت، هزینه های مالی شرکت (به دلیل افزایش ریسک اعتباری شرکت) افزایش می یابد .

4-مشکل ریسک گریزی: در شرایط رکود و اضطرار مالی ریسک گریزی سهامداران نیز منجر به وخیم تر شدن اوضاع می شود.

5-اثر مالیاتی: شرکت پر ریسک توانایی استفاده از فرصت های صرفه جویی مالیاتی را ندارد؛چون سودی ندارد.