استراتژی های سرمایه گذاری

بعد از ایجاد ساختار سرمایه مناسب برای شرکت که با هدف کمینه کردن هزینه سرمایه و کم یسک بودن ساختار سرمایه دنبال می شد، چگونگی سرمایه گذاری منابع برای ارزش آفرینی مالی ، وظیفه دیگر استراتژیست ها و مدیران مالی شرکت است. استراتژی میان مدت و بلند مدت شرکت در زمینه سرمایه گزاری و طرح های توسعه و تکمیل و تعیین خط مشی مالی و سرمایه گذار آن از مسئولیت های اساسی هیئت مدیره ، معاونت های توسعه سرمایه گذاری ،اقتصادی و بازرگانی است. اجرای سرمایه در طرح های مختلف با بهره گیری از خرد جمعی ، استفاده از روش های عملی ،در نظر گرفتن همه عوامل موثر و واقعیت های محیطی انجام می گیرد.

طبیعت یک سرمایه گذاری معمولا تجدید نا شدنی ، بلند مدت و اغلب انتخابی از میان چند راهکار است .

معیارهای متفاوتی برای انتخاب سرمایه گذاری ارزش آفرین برای شرکت وجود دارد . شرکت می تواند با سرمایه گزاری در طرح هایی که دارای نرخ بازده داخلی یا بازده سرمایه بزرگ تر از متوسط موزون هزینه سرمایه هستند،ارزش آفرینی کند.انتخاب طرح با ارزش فعلی خالص بالاتر از مهمترین معیار های انتخاب سرمایه گذاری است.