کاهش دادن ریسک های عملیاتی و مالی

مدیریت شرکت پس از طی مراحل بالا و استفاده از برخی فرصت ها برای کاهش هزینه های ریسک تامین مالی ،باید منابع شرکت را در مسیری هدایت کند که ریسک شرکت در سطح قابل مدیریتی حفظ شود. سواد آوری و همچنین ،ارزش بازار شرکت به توانایی آن در رقابت با دیگر شرکت ها و محصولاتشان در بازار بستگی دارد. از اجزای کلیدی شرکت های رقابتی توانایی آن ها در سرمایه گذاری روی دارایی های سازمانی خودشان است . این دارایی های سازمانی دو دسته است:

اول، مدیریت بسیار گسترده و هنر بازاریابی شرکت برای هماهنگی و اطلاع رسانی به گروه های مختلف مردم برای استغال به تولید، خرید، فروش و خدمت رسانی .

دوم، توانایی مدیریت برای القای اعتماد به نفس و احساس رضایت و اطمینان در مشتریان ،کارمندان و سهامداران جهت ایجاد انگیزه و بهبود رابطه با شرکت . یکی از شروط برای ایجاد چنین اعتماد به نفسی قرار گرفتن شرکت برای مدت زمان طولانی در وضغیت مالی خوب و با ثبات است.

از این قسمت دو نکته حاصل می شود :

یک. جریانات نقدی عملیاتی شرکت می تواند تحت تاثیر درک سهامداران از وضعیت مالی شرکت قرار می گیرد.همان طور که در بالا بیان شد ،این امکان وجود دارد تا با در دست گرفتن احساسات کارمندان و سهامداران ، موجبات بهبود روابط آن ها با شرکت فراهم شده در نتیجه، سبب افزایش تولیدات خود و به تبع آن، جریانات نقدی ورودی به شرکت گردند.

دو. ثروت سهامدار به طور کلی، به وسیله بهره برداری از دانش شرکت در زمینه تولید و میزان شهرت شرکت در محصولات و بازارهای عاملش ایجاد شده است.

اهمیت سرمایه سازمانی برای برنامه ریزی تامین مالی شرکت از این حقیقت نشئت می گیرد که شرکت به طور مستقیم مالک این سرمایه نیست بلکه همچون دسته ای از اطلاعات در اذهان سهامداران ظاهر می شود . پذیرفتن ریسک بالا به همراه کاهش احتمال بقای شرکت، تاثیر منفی بر روابط شرکت با سهامداران و کارکنانش می گذارد؛ در نتیجه ، ممکن است سرمایه جمع آوری شده توسط شرکت در طول زمان از دست برود. تحمل ریسک اضافی به وسیله شرکت می تواند موقعیت او را نسبت به سرمایه گذاران و سرمایه ای که شرکت می تواند جمع آوری کند، به خطر بیاندازد که در نتیجه ،کاهش جریان های نقدی عملیاتی شرکت از طریق کاهش فروش یا افزایش هزینه های عملیاتی می شود.