حداقل سازی هزینه های مالی پس از مالیات

الف-فروش مطالبات به سرمایه گذاران

یکی از اهداف مهم مدیران مالی فروش مطالبات به سرمایه گذاران است . البته ،این واگذاری باید به قیمتی صورت بگیرد که از هزینه پرداخت مطالبات توسط خود شرکت بیشتر باشد ، زیرا هزینه برای شرکتی که در حال افزایش است، بر مبنای نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است که این هدف مورد نظر تبدیل به افزایش وجوه نقدی با نرخی پایین تر از نرخ بازار می گردد . به عبارتی دیگر ، شرکت به دنبال ایجاد تامین مالی با خالص ارزش فعلی مثبت می گردد.

ب.تامین مالی همچون یک مشکل بازاریابی

انواع اوراق بهادار یک شرکت سه دسته است:

1.بدهی های بلند مدت (اوراق قرضه).
2.سهام ممتاز.
3-سهام عادی.

امروزه انواع جدیدی از ابزارهای تامین مالی در بازارهای مالی برای جذب مشتریان مختلف باهم رقابت می کنند، چناچه شرکت بتواند اوراق بهاداری طراحی کند که جایگاه خاصی در بازار سرمایه پیدا کند، می تواند وجوه نقد را با هزینه ای کمتر از بازده مورد انتظار بازار از اوراق بهاداری با ریسک مشابه جذب شرکت کند.

ج.مالیات و نقش آن در تامین مالی

دیدگاه مالیاتی متفاوتی نسبت به هزینه های تامین مالی ، قبل و بعد از مالیات وجود دارد. سپر مالیاتی باعث می شود تا امکان کاهش دادن هزینه های تامین مالی قبل از مالیات با بهره گیری از اوراق بدهی بلند مدت به نوعی در میان شرکت ها به وجود آید . البته انتظار می رفت تا عرضه اوراق بدهی بلند مدت شرکت در نبود مجموعه ای از شرایط و محدودیت ها (ریسک نکول و...)، به دلیل ویژگی مالیاتی اش افزایش پیدا کند. بازده این اوراق نیز باید برای جذب سرمایه گذارانی با مالیات های بالا افزایش می یافت ، برای مثال، مشتری ها تا جایی برای خرید این اوراق اشتیاق خواهتد داشت که حد نهایی نرخ مالیات سرمایه گذار از حد نهایی نرخ مالیات شرکت کمتر باشد . این مزیت هنگامی حفظ خواهد شد که شرکت بتواند این اوراق را به صورت معاف از مالیات و یا زیر نرخ نهایی مالیات عرضه کند.

 د.انحرافات بازار سرمایه

بسیاری از شرکتها برای تامین مالی به دنبال گزینه هایی هستند که زیر نرخ بازار قیمت گذاری شده باشند. این روش های تامین مالی از انحرافات بازار سرمایه نشئت گرفته است که این امر به دلیل سیاست های تامین مالی انحصاری بر معاملات وضع شده است. این انحرافات از کنترل سرمایه ای و یا یارانه هایی ناشی شده که برای دستیابی به اهدافی غیر از کارایی اقتصادی طراحی شده است.