انواع استراتژی های مالی

وقتی از استراتژی های مالی صحبت می شود ، معمولا سه نوع استراتژی مالی مد نظر است: استراتژی سرمایه گذاری ، استراتژی تامین مالی و استراتژی تقسیم سود. یکی از مهمترین دغدغه های شرکتها این است که چگونه کی توان ترکیب بهینه ای از این سه بخش ایجاد کردکه در عین حال، هر سه قسمت با یکدیگر ارتباط درونی داشته باشد. در تحقیقات مالی به جای اینکه تصمیمات استراتژی مالی به صورت جمعی و به صورت جمعی و با در نظر گرفتن روابط بینابینی موجود بررسی شود، به صورت انتزاعی و مجرد بر روی تک تک آن ها تمرکز کرده است. در حالی که روابط بینابینی میان این تصمیمات وجو دارد که بر ثروت سهامداران تاثیر می گذارد. بنابراین ، با شناخت شکل های نمونه ای و بررسی استراتژی های مربوطه و عملکرد وی ژگی های شرکت در آن نمونه ها، می توان فهم بهتری از چگونگی تشکیل یک ترکیب بهینه به دست آورد.