استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک کل

هنگام بروز رکود مالی
با گسترش ، توسعه و تغییر شکل خدمات بنگاههای اقتصادی روند جدایی مالکیت و مدیریت اداره بنگاه های اقتصادی بعد از تغییر شکل و گسترش خدمات مالی و مناسبات اقتصادی سازمان ها و گسترش شرکت های سهامی روند رو به رشدی به خود گرفته است.
به دلیل پیچیدگی های اقتصادی و گسترش فعالیت های کسب و کار و تخصصی شدن آنها ،سرمایه گذاران کنترل سرمایه خود را به مدیران می دهند و خود از طریق گزارش حسابرسان مستقل عملکرد مدیران را ارزیابی و کنترل می کنند.
مدیران توجیه پذیر بودن طرح های شرکت را از سه دیدگاه فنی (دسترسی به مواد اولیه ،فناوری،میزان تولیدو...)،اقتصادی (رقبا،فروش ،الگوی مصرف و...)و مالی (میزان بازده ،ریسک ،دوره بازگشت سرمایه،ارزش فعلی خالص طرح و...) بررسی می کنند.
یک بنگاه اقتصادی در انجام فعالیت های مربوط به کسب و کار خود با ریسک های متعددی سرو کار دارد. این ریسک ها در مراحل مختلف چرخه حیات سازمان و با توجه به حوزه فعالیت آن بروز می نمایند.میزان کل ریسک های در معرض یک بنگاه اقتصادی با عنوان ریسک کل یاد می شود. ریسک کل از دو بخش ریسک خاص شرکت (غیر سیستماتیک) و ریسک ناشی از عوامل کلان (سیستماتیک) تشکیل شده است.مطالعات زیادی در جهت اندازه گیری و کنترل ریسک کل شرکت ها انجام گرفته است.
اما با توجه به استراتژی های اتخاذ نشده توسط مدیران که بنگاه های اقتصادی را به سمت این نوع ریسک ها سوق می دهند،قابل توجه است. این مقاله بعد از تعریف استراتژی های مالی و جایگاه آن در میان استراتژی های سازمانی ،انواع استراتژی های مالی اتخاذی در شرکت ها را معرفی می کند.در ادامه به ویژگی های رکود اقتصادی و تاثیر آنها بر روی شرکت ها اشاره خواهد شد و استراتژی های اتخاذی توسط مدیران به منظور مدیریت شرایط اضطرار مالی در سازمانها بررسی می گردد.